A. Huruf Abjad

Abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas 26 huruf berikut.

Kapital Nonkapital Nama Pengucapan
A a a a
B b be
C c ce
D d de
E e e é
F f ef èf
G g ge
H h ha ha
I i i i
J j je
K k ka ka
L l el èl
M m em èm
N n en èn
O o o o
P p pe
Q q ki ki
R r er èr
S s es ès
T t te
U u u u
V v ve
W w we
X x eks èks
Y y ye
Z z zet zèt

Catatan

PUEBI 2015 menambahkan kolom "Pengucapan" yang dilengkapi diakritik.